logo

تور کیش ارزان دقیقه 90

 • جستجو

 • براساس نام هتل
  براساس تاریخ تور
  براساس شهر مبدا
  تهران
  مشهد
  شیراز
  اصفهان
  تبریز
  کرمانشاه
  یزد
  کرمان
  آبادان
هتل آرامش کیش
تور کیش ارزان هتل آرامش از تهران
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,933,000 تومان
هتل پارسیان کیش
تور کیش ارزان هتل پارسیان از تهران
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,987,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
تور کیش ارزان هتل سیمرغ از تهران
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,855,000 تومان
هتل سان رایز کیش
تور کیش ارزان هتل سان رایز از تهران
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,879,000 تومان
هتل جام جم کیش
تور کیش ارزان هتل جام جم از تهران
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,347,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
تور کیش ارزان هتل تعطیلات از تهران
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,825,000 تومان
هتل آبادگران کیش
تور کیش ارزان هتل آبادگران از تهران
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,455,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
تور کیش ارزان هتل پارس نیک از تهران
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,825,000 تومان
هتل قائم کیش
تور کیش ارزان هتل قائم از تهران
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,105,000 تومان
هتل سارا کیش
تور کیش ارزان هتل سارا از تهران
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,921,000 تومان
هتل گامبرون کیش
تور کیش ارزان هتل گامبرون از تهران
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,078,000 تومان
هتل شایلی کیش
تور کیش ارزان هتل شایلی از تهران
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,996,000 تومان
هتل پانیذ کیش
تور کیش ارزان هتل پانیذ از تهران
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,055,000 تومان
هتل شباویز کیش
تور کیش ارزان هتل شباویز از تهران
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,335,000 تومان
هتل آرامش کیش
تور کیش ارزان هتل آرامش از مشهد
شروع تور 1403/03/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,312,000 تومان
هتل پارسیان کیش
تور کیش ارزان هتل پارسیان از مشهد
شروع تور 1403/03/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,366,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
تور کیش ارزان هتل سیمرغ از مشهد
شروع تور 1403/03/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,234,000 تومان
هتل سان رایز کیش
تور کیش ارزان هتل سان رایز از مشهد
شروع تور 1403/03/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,258,000 تومان
هتل جام جم کیش
تور کیش ارزان هتل جام جم از مشهد
شروع تور 1403/03/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,726,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
تور کیش ارزان هتل تعطیلات از مشهد
شروع تور 1403/03/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,204,000 تومان
هتل آبادگران کیش
تور کیش ارزان هتل آبادگران از مشهد
شروع تور 1403/03/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,834,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
تور کیش ارزان هتل پارس نیک از مشهد
شروع تور 1403/03/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,204,000 تومان
هتل قائم کیش
تور کیش ارزان هتل قائم از مشهد
شروع تور 1403/03/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,484,000 تومان
هتل سارا کیش
تور کیش ارزان هتل سارا از مشهد
شروع تور 1403/03/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,300,000 تومان
هتل گامبرون کیش
تور کیش ارزان هتل گامبرون از مشهد
شروع تور 1403/03/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,457,000 تومان
هتل شایلی کیش
تور کیش ارزان هتل شایلی از مشهد
شروع تور 1403/03/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,375,000 تومان
هتل پانیذ کیش
تور کیش ارزان هتل پانیذ از مشهد
شروع تور 1403/03/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,434,000 تومان
هتل شباویز کیش
تور کیش ارزان هتل شباویز از مشهد
شروع تور 1403/03/26
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/28
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,714,000 تومان
هتل آرامش کیش
تور کیش ارزان هتل آرامش از شیراز
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,304,000 تومان
هتل پارسیان کیش
تور کیش ارزان هتل پارسیان از شیراز
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,358,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
تور کیش ارزان هتل سیمرغ از شیراز
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,226,000 تومان
هتل سان رایز کیش
تور کیش ارزان هتل سان رایز از شیراز
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,250,000 تومان
هتل جام جم کیش
تور کیش ارزان هتل جام جم از شیراز
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,718,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
تور کیش ارزان هتل تعطیلات از شیراز
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,196,000 تومان
هتل آبادگران کیش
تور کیش ارزان هتل آبادگران از شیراز
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,826,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
تور کیش ارزان هتل پارس نیک از شیراز
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,196,000 تومان
هتل قائم کیش
تور کیش ارزان هتل قائم از شیراز
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,476,000 تومان
هتل سارا کیش
تور کیش ارزان هتل سارا از شیراز
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,292,000 تومان
هتل گامبرون کیش
تور کیش ارزان هتل گامبرون از شیراز
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,449,000 تومان
هتل شایلی کیش
تور کیش ارزان هتل شایلی از شیراز
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,367,000 تومان
هتل پانیذ کیش
تور کیش ارزان هتل پانیذ از شیراز
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,426,000 تومان
هتل شباویز کیش
تور کیش ارزان هتل شباویز از شیراز
شروع تور 1403/03/24
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/26
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,706,000 تومان
هتل آرامش کیش
تور کیش ارزان هتل آرامش از اصفهان
شروع تور 1403/03/25
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/27
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,608,000 تومان
هتل پارسیان کیش
تور کیش ارزان هتل پارسیان از اصفهان
شروع تور 1403/03/25
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/27
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,662,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
تور کیش ارزان هتل سیمرغ از اصفهان
شروع تور 1403/03/25
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/27
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,530,000 تومان
هتل سان رایز کیش
تور کیش ارزان هتل سان رایز از اصفهان
شروع تور 1403/03/25
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/27
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,554,000 تومان
هتل جام جم کیش
تور کیش ارزان هتل جام جم از اصفهان
شروع تور 1403/03/25
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/27
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
9,022,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
تور کیش ارزان هتل تعطیلات از اصفهان
شروع تور 1403/03/25
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/27
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,500,000 تومان
هتل آبادگران کیش
تور کیش ارزان هتل آبادگران از اصفهان
شروع تور 1403/03/25
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/27
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
9,130,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
تور کیش ارزان هتل پارس نیک از اصفهان
شروع تور 1403/03/25
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/27
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,500,000 تومان
هتل قائم کیش
تور کیش ارزان هتل قائم از اصفهان
شروع تور 1403/03/25
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/27
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,780,000 تومان
هتل سارا کیش
تور کیش ارزان هتل سارا از اصفهان
شروع تور 1403/03/25
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/27
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,596,000 تومان
هتل گامبرون کیش
تور کیش ارزان هتل گامبرون از اصفهان
شروع تور 1403/03/25
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/27
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,753,000 تومان
هتل شایلی کیش
تور کیش ارزان هتل شایلی از اصفهان
شروع تور 1403/03/25
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/27
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,671,000 تومان
هتل پانیذ کیش
تور کیش ارزان هتل پانیذ از اصفهان
شروع تور 1403/03/25
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/27
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,730,000 تومان
هتل شباویز کیش
تور کیش ارزان هتل شباویز از اصفهان
شروع تور 1403/03/25
2 شب و 3 روز
پایان تور 1403/03/27
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
9,010,000 تومان

تور کیش از پرطرفدارترین و محبوب ترین تورها برای مسافران و گردشگران داخلی است. در هزینه ی تورها عوامل مختلف نقش اساسی و مهم دارند، مانند: بلیط پرواز هواپیمای ایرلاین های مختلف کشور، زمان سفر و محل اقامت که می تواند از هتل های 2 تا 5 ستاره، هتل آپارتمان ها و سوئیت ها باشد و همچنین مدت زمان اقامت، به هزینه ی تور وابسته است.

سفری به صرفه با تور ارزان کیش

با تور ارزان کیش اکثریت عموم مردم می تواند به جزیره ی زیبای خلیج نیلگون فارس سفر کنند. در تورهای ارزان کیش از هتل های گارانتی شده و پروازهای چارتر استفاده می شود. تورهای ارزان این امکان را برای شما فراهم می کند که آن را به صورت جداگانه و نرخ آزاد تهیه نکنید و ترکیبی از بلیط پرواز و هتل داشته باشید. شما در تور ارزان کیش تجربه ای خاطره انگیز از گردش در جزیره و تفریحات آبی با صرف هزینه ی کم دارید.

جزیره کیش

کیفیت هتل های تور ارزان کیش

اکثریت مردم فکر میکنن هتل های تور ارزان بی کیفیت است، این تصور اشتباه است؛ اگرچه برای پایین آمدن هزینه ی تور باید از هتل های دو یا سه ستاره استفاده کرد، اما لازم است بدانید که تعداد زیادی از هتل های دو یا سه ستاره نیز از کیفیت مطلوب و قابل توجهی برخوردار هستند، این هتل ها امکانات و خدمات رفاهی مورد نیاز برای آرامش و رفاه مسافران را ارائه می دهند.

بهترین هتل های ارزان تور کیش

گفته شد که هتل های ارزان کیش بدون کیفیت یا با کیفیت ضعیف و پایین نیستند. برخی از هتل های سه ستاره کیش از کیفیت مناسب و مطلوب برخوردار هستند و سعی می کنند امکانات و خدمات رفاهی مناسب را به مسافران ارائه دهند، از بهترین و خوش نام ترین آنها می توان، هتل پارسیان، هتل سیمرغ، هتل جام جم و گاردنیا را نام برد.

رزرو سوئیت در تور ارزان کیش

همانطور که قبلا اشاره شد، محل اقامت در هزینه تور نقش مهمی دارد، اگر تعداد شما بیشتر از 3 نفر باشد؛ سوئیت ها گزینه بسیار مناسبی است، برای شما که می خواهید سفری اقتصادی و کم هزینه داشته باشید. این سوئیت ها دارای تخت، تلوزیون، وسایل آشپزخانه و سیستم سرمایش و گرمایش و... همچنین از نظر امکانات رفاهی تقریبا کامل هستند. برای مثال شما برای اقامت یک شب در سوئیت 4 نفره مبلغی حدود 200 هزار تومان پرداخت می کنید که بسیار مقرون به صرفه است.

ساعت پرواز در تور ارزان کیش

دانستن این نکته جالب است که افراد بسیاری فکر میکنند، تور ارزان کیش با بدترین نوع پرواز است، این باور اشتباه است. در اکثر موارد برای ارزانتر شدن تور آن را با ساعت های نامناسب پرواز می بندند. یعنی به جای پرواز رفت صبح، پرواز بعدازظهر رزرو می شود و برای برگشت زودترین زمان انتخاب می شود. اما کیفیت پرواز در قیمت تور تاثیری ندارد. همچنین دقت داشته باشید که در تور ارزان کیش قطعا از پرواز ماهان استفاده نمی شود زیرا پروازهای این شرکت هواپیمایی دارای امکانات زیاد و گران قیمت هستند.

زمان سفر تور ارزان کیش

در تور ارزان زمان سفر نقش مهم و اساسی دارد، در برخی از بازه های زمانی که رونق گردشگری به برخی دلایل کمتر است هزینه هتل ها و تورها کاهش چشمگیر دارد و شما میتوانید سفری با تور ارزان به کیش داشته باشید، این بازه های زمانی شامل:

 • روزهای تابستانی گرم تیرماه و مرداد ماه به دلیل دما و رطوبت بالای این جزیره ی استوایی
 • روزهای قبل از تعطیلات، شلوغی ها و جشن های بزرگ
 • ایام عزاداری و سوگواری عمومی

پیدا کردن و رزرو تور ارزان کیش

پیدا کردن این تورها کار سختی نیست، شما با مراجعه به سایت می توانید لیستی از تورهای متنوع که شامل هتل های مختلف و زمان های متفاوت هستند را ببینید. این لیست بر اساس قیمت از کمترین  تا بیشترین مرتب شده اند و شما میتوانید تور ارزان و مناسب برای خود را پیدا و رزرو نمایید. تورهای لحظه آخری، دقیقه 90 در کاهش هزینه ها تاثیر زیادی دارد.

 کشتی یونانی کیش

تور کیش ارزان دقیقه 90

اگر خوش شانس باشید می توانید از تورهای ارزان دقیقه 90 کیش اطلاع پیدا کنید، این تورها با مبلغ فوق العاده ارزان ارائه می شود. از این اصطلاح زمانی استفاده می شود که ظرفیت تور کامل نشده است یا موارد کنسلی وجود داشته است. در این حالت آژانس ها برای جلوگیری از بین رفتن تور آن را با هزینه ای کمتر از حالت عادی ارائه می دهند.

کیفیت تور ارزان دقیقه 90 کیش

تورهای دقیقه 90 ارزان کیش از نظر کیفیت و امکانات با تورهای عادی ارزان برابر هستند و تفاوتی از نظر هتل، امکانات و پرواز ندارند. دلیل کاهش قیمت این تورها زمان نزدیک تا برگزاری تور است، تنها عیب این تورها این است که شما فرصتی برای فکر کردن ندارید و باید آمادگی سفر را داشته باشید. این نیز بسیار حائز اهمیت است که در تورهای ارزان دقیقه 90 امکان انصراف وجود ندارد و اگر شما منصرف شوید مبلغ تور استرداد نمی شود.

جزیره کیش

سخن آخر در تور ارزان کیش

شما با انتخاب تور ارزان کیش سفری اقتصادی به این جزیره را تجربه می کنید، در این سفر شما میتوانید تفریحات هیجان انگیز آبی لذت ببرید و همچنین از جاذبه های باستانی دیدن کنید، در مراکز تجاری و بازار های متنوع این جزیره گردش و خرید کنید و لحظاتی به یاد ماندنی، لذت بخش و دلنشین از سفر به کیش با هزینه ی کم و ارزان داشته باشید.

1399/09/10 0 نظر 13407 بازدید 8 پسند

نظرات کاربران

نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را ثبت کنید.