تور کیش از کرمان

هتل ویدا کیش
تور کیش از کرمان هتل ویدا
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,315,000 تومان
هتل کوروش کیش
تور کیش از کرمان هتل کوروش
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,950,000 تومان
هتل لیلیوم کیش
تور کیش از کرمان هتل لیلیوم
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,800,000 تومان
هتل فلامینگو کیش
تور کیش از کرمان هتل فلامینگو
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,860,000 تومان
هتل آرامش کیش
تور کیش از کرمان هتل آرامش
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,000,000 تومان
هتل پارسیان کیش
تور کیش از کرمان هتل پارسیان
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,400,000 تومان
هتل پانوراما کیش
تور کیش از کرمان هتل پانوراما
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
7,050,000 تومان
هتل داریوش کیش
تور کیش از کرمان هتل داریوش
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,683,000 تومان
هتل ترنج کیش
تور کیش از کرمان هتل ترنج
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,503,000 تومان
هتل آرامیس پلاس کیش
تور کیش از کرمان هتل آرامیس پلاس
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,900,000 تومان
هتل میراژ کیش
تور کیش از کرمان هتل میراژ
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,953,000 تومان
هتل شایان کیش
تور کیش از کرمان هتل شایان
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,300,000 تومان
هتل شایگان کیش
تور کیش از کرمان هتل شایگان
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,300,000 تومان
هتل پارمیس کیش
تور کیش از کرمان هتل پارمیس
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,200,000 تومان
هتل مارينا پارك کیش
تور کیش از کرمان هتل مارينا پارك
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
9,168,000 تومان
هتل پارمیدا کیش
تور کیش از کرمان هتل پارمیدا
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,879,000 تومان
هتل سیمرغ کیش
تور کیش از کرمان هتل سیمرغ
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,880,000 تومان
هتل سان رایز کیش
تور کیش از کرمان هتل سان رایز
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,150,000 تومان
هتل گراند کیش
تور کیش از کرمان هتل گراند
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,840,000 تومان
هتل جام جم کیش
تور کیش از کرمان هتل جام جم
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,252,000 تومان
هتل گاردنیا کیش
تور کیش از کرمان هتل گاردنیا
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,400,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
تور کیش از کرمان هتل تعطیلات
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,350,000 تومان
هتل ارم کیش
تور کیش از کرمان هتل ارم
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,800,000 تومان
هتل آبادگران کیش
تور کیش از کرمان هتل آبادگران
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,850,000 تومان
هتل آرامیس کیش
تور کیش از کرمان هتل آرامیس
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,650,000 تومان
هتل آریان کیش
تور کیش از کرمان هتل آریان
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,275,000 تومان
هتل آفتاب شرق کیش
تور کیش از کرمان هتل آفتاب شرق
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,920,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
تور کیش از کرمان هتل پارس نیک
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,850,000 تومان
هتل پانیذ کیش
تور کیش از کرمان هتل پانیذ
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,800,000 تومان
هتل شباویز کیش
تور کیش از کرمان هتل شباویز
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,500,000 تومان
هتل فانوس کیش
تور کیش از کرمان هتل فانوس
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,350,000 تومان
هتل قائم کیش
تور کیش از کرمان هتل قائم
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,890,000 تومان
هتل ققنوس کیش
تور کیش از کرمان هتل ققنوس
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,040,000 تومان
هتل گلدیس کیش
تور کیش از کرمان هتل گلدیس
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
4,790,000 تومان
هتل لوتوس کیش
تور کیش از کرمان هتل لوتوس
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,450,000 تومان
هتل هلیا کیش
تور کیش از کرمان هتل هلیا
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,780,000 تومان
هتل سارا کیش
تور کیش از کرمان هتل سارا
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,300,000 تومان
هتل سورينت مريم کیش
تور کیش از کرمان هتل سورينت مريم
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,400,000 تومان
هتل گامبرون کیش
تور کیش از کرمان هتل گامبرون
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,300,000 تومان
هتل ایران کیش
تور کیش از کرمان هتل ایران
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
10,850,000 تومان
هتل بین المللی کیش کیش
تور کیش از کرمان هتل بین المللی کیش
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
6,990,000 تومان
هتل شایلی کیش
تور کیش از کرمان هتل شایلی
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
5,050,000 تومان
هتل پالاس کیش
تور کیش از کرمان هتل پالاس
شروع تور 1402/12/13
2 شب و 3 روز
پایان تور 1402/12/15
قیمت برای 1 نفر و 2 شب
8,563,000 تومان

جزیره‌ی کیش دارای جاذبه‌های زیاد باستانی، تفریحات آبی و همچنین مراکز خرید و بازارهای متنوع است، تور کیش به کرمان در نظر مردمان این شهر به دلیل تفاوت دو اقلیم مناطق کرمان و کیش محبوبیت زیادی دارد، بنابراین برای مسافرانی که تور کیش از کرمان را انتخاب می کنند بهتر است توری را رزرو کنند که بیشتر از سه روز اقامت در این جزیره را داشته باشند تا بتوانند لذت کافی از دیدن مناظر زیبا و هیجان تفریحات آبی را تجربه کنند.

قیمت تور کیش از کرمان

در مبلغ تور چند عامل نقش مهم و تعیین کننده دارند، بلیط پرواز ایرلاین‌های مختلف کشور که وابسته به کلاس پروازی و ساعت پرواز است و مکان اقامت که بستگی به نوع هتل انتخابی از 2 تا 5 ستاره، هتل آپارتمان و سوئیت‌ها دارد، و همچنین اتاق دلخواه که با توجه به امکانات، خدمات و منظره قیمت متفاوت دارند، مدت زمان اقامت نیز تاثیر مستقیم بر مبلغ تور دارد.

تور کیش از کرمان

معرفی ایرلاین‌های تور کیش از کرمان

تورهای هوایی کرمان به کیش با دو ایرلاین ماهان و کیش ایر انجام می شود، این دو ایرلاین از بهترین و برترین شرکت‌های هواپیمایی ایران محسوب می‌شود و شما می‌توانید پروازی امن با امکانات و خدمات مناسب را تجربه کنید.

تورهای کیش از کرمان در کدام هتل اقامت دارند؟

تورهای متنوع از کرمان به کیش وجود دارد که شما متناسب با شرایط خود و به دلخواه با در نظر گرفتن زمان رفت و برگشت، هتل و پرواز انتخاب می کنید.

در جزیره‌ی کیش مکان‌های اقامتی فراوان و متنوع با امکانات و تجهیزات متفاوت وجود دارند که شامل، هتل‌های 2 تا 5 ستاره، هتل آپارتمان‌ها و سوئیت‌ها می شود. بعضی از این هتل‌های بسیار لوکس و مدرن مانند: هتل داریوش، هتل ترنج، هتل مارینا و هتل پارمیس و ... برخی دیگر هتل‌های کم هزینه و اقتصادی مانند: هتل ارم، هتل سیمرغ، هتل پانیذ، هتل گلدیس و ... هستند.

خدمات تور کیش از کرمان

آژانس‌‌های مسافرتی تورهای زیادی را ارائه می دهند که خدمات و کیفیت آن‌ها متنوع می باشد، همین موضوع باعث متمایز شدن آژانس‌های مسافرتی از یکدیگر شده است، این خدمات شامل: بیمه مسافرتی، ترانسفر فرودگاهی، گشت جزیره، رزرو هتل، بلیط رفت و برگشت می باشد.

چگونه تور‌های ارزان کیش از کرمان را شکار کنیم؟

اگر می خواهید سفر کیش از کرمان را ارزان تجربه کنید، بهتر است زمانی را برای سفر به این جزیره انتخاب کنید که گردشگری رونق بسیار کمی دارد، در این بازه‌های زمانی قیمت هتل‌ها و تورها کاهش می‌یابد، از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • فصل تابستان به ویژه  خرداد، تیر و مرداد ماه که دمای هوا بسیار بالا و شرجی است
  • روزهای قبل از شلوغی‌ها و جشن‌های
  • ایام عزاداری و سوگواری عمومی و همچنین ماه مبارک رمضان

چگونه از تور‌های لحظه آخری کرمان به کیش مطلع شویم؟

تور کیش از کرمان از مسیر‌های پرتردد و پرطرفدار است اما در برخی موارد ظرفیت تورها کامل نمی شود یا مواردی کنسلی وجود دارد در این‌گونه موارد تور با مبلغی پایین‌تر از حالت عادی برای جلوگیری از بین رفتن آن‌ها ارائه می شود. این تورها از لحاظ کیفیت با تور عادی برابر هستند و تنها مشکلی که دارند این است که شما فرصت کافی برای برنامه‌‌ریزی ندارید و باید آماده سفر باشید.

تور کیش از کرمان

توجه داشته باشید در تور کیش از کرمان می توانید با دانستن و اطلاعات از جاذبه‌های کیش، تفریحات آبی هیجان انگیز و پرطرفدار، جشنواره‌ها، جنگ‌های شبانه و کنسرت‌ها سفرتان را خاطره انگیز‌تر کنید و از تک تک لحظه‌هایتان نهایت استفاده را ببرید.

1399/11/01 0 نظر 895 بازدید 1 پسند

نظرات کاربران

نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را ثبت کنید.
بخش پشتیبانی کیش میزبان آنلاین میباشد. اگر سوالی دارید میتوانید از اپراتورهای ما کمک بگیرید.