تور کیش 4 روز و 3 شب

هتل ویدا کیش
تور کیش 4 روزه هتل ویدا از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
10,350,000 تومان
هتل کوروش کیش
تور کیش 4 روزه هتل کوروش از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
10,192,500 تومان
هتل لیلیوم کیش
تور کیش 4 روزه هتل لیلیوم از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
7,822,500 تومان
هتل فلامینگو کیش
تور کیش 4 روزه هتل فلامینگو از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
8,854,500 تومان
هتل آرامش کیش
تور کیش 4 روزه هتل آرامش از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
7,065,000 تومان
هتل پارسیان کیش
تور کیش 4 روزه هتل پارسیان از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
6,903,000 تومان
هتل پانوراما کیش
تور کیش 4 روزه هتل پانوراما از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
8,482,500 تومان
هتل داریوش کیش
تور کیش 4 روزه هتل داریوش از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
12,358,000 تومان
هتل ترنج کیش
تور کیش 4 روزه هتل ترنج از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
13,309,500 تومان
هتل آرامیس پلاس کیش
تور کیش 4 روزه هتل آرامیس پلاس از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
8,118,000 تومان
هتل میراژ کیش
تور کیش 4 روزه هتل میراژ از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
7,672,500 تومان
هتل شایان کیش
تور کیش 4 روزه هتل شایان از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
11,890,000 تومان
هتل شایگان کیش
تور کیش 4 روزه هتل شایگان از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
9,390,000 تومان
هتل پارمیس کیش
تور کیش 4 روزه هتل پارمیس از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
8,293,500 تومان
هتل مارينا پارك کیش
تور کیش 4 روزه هتل مارينا پارك از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
13,469,500 تومان
هتل پارمیدا کیش
تور کیش 4 روزه هتل پارمیدا از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
8,037,000 تومان
هتل سان رایز کیش
تور کیش 4 روزه هتل سان رایز از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
6,822,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
تور کیش 4 روزه هتل تعطیلات از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
6,741,000 تومان
هتل آرامیس کیش
تور کیش 4 روزه هتل آرامیس از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
7,218,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
تور کیش 4 روزه هتل پارس نیک از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
6,849,000 تومان
هتل هلیا کیش
تور کیش 4 روزه هتل هلیا از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
7,888,500 تومان
هتل سارا کیش
تور کیش 4 روزه هتل سارا از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
6,819,000 تومان
هتل سورينت صدف کیش
تور کیش 4 روزه هتل سورينت صدف از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
7,497,000 تومان
هتل گامبرون کیش
تور کیش 4 روزه هتل گامبرون از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
7,587,000 تومان
هتل بین المللی کیش کیش
تور کیش 4 روزه هتل بین المللی کیش از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
7,888,500 تومان
هتل شایلی کیش
تور کیش 4 روزه هتل شایلی از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
7,041,000 تومان
هتل پالاس کیش
تور کیش 4 روزه هتل پالاس از تهران
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
10,809,000 تومان
هتل ویدا کیش
تور کیش 4 روزه هتل ویدا از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
10,010,000 تومان
هتل کوروش کیش
تور کیش 4 روزه هتل کوروش از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
9,852,500 تومان
هتل لیلیوم کیش
تور کیش 4 روزه هتل لیلیوم از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
7,482,500 تومان
هتل فلامینگو کیش
تور کیش 4 روزه هتل فلامینگو از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
8,514,500 تومان
هتل آرامش کیش
تور کیش 4 روزه هتل آرامش از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
6,725,000 تومان
هتل پارسیان کیش
تور کیش 4 روزه هتل پارسیان از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
6,563,000 تومان
هتل پانوراما کیش
تور کیش 4 روزه هتل پانوراما از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
8,142,500 تومان
هتل داریوش کیش
تور کیش 4 روزه هتل داریوش از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
12,018,000 تومان
هتل ترنج کیش
تور کیش 4 روزه هتل ترنج از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
12,969,500 تومان
هتل آرامیس پلاس کیش
تور کیش 4 روزه هتل آرامیس پلاس از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
7,778,000 تومان
هتل میراژ کیش
تور کیش 4 روزه هتل میراژ از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
7,332,500 تومان
هتل شایان کیش
تور کیش 4 روزه هتل شایان از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
11,550,000 تومان
هتل شایگان کیش
تور کیش 4 روزه هتل شایگان از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
9,050,000 تومان
هتل پارمیس کیش
تور کیش 4 روزه هتل پارمیس از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
7,953,500 تومان
هتل مارينا پارك کیش
تور کیش 4 روزه هتل مارينا پارك از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
13,129,500 تومان
هتل پارمیدا کیش
تور کیش 4 روزه هتل پارمیدا از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
7,697,000 تومان
هتل سان رایز کیش
تور کیش 4 روزه هتل سان رایز از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
6,482,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
تور کیش 4 روزه هتل تعطیلات از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
6,401,000 تومان
هتل آرامیس کیش
تور کیش 4 روزه هتل آرامیس از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
6,878,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
تور کیش 4 روزه هتل پارس نیک از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
6,509,000 تومان
هتل هلیا کیش
تور کیش 4 روزه هتل هلیا از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
7,548,500 تومان
هتل سارا کیش
تور کیش 4 روزه هتل سارا از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
6,479,000 تومان
هتل سورينت صدف کیش
تور کیش 4 روزه هتل سورينت صدف از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
7,157,000 تومان
هتل گامبرون کیش
تور کیش 4 روزه هتل گامبرون از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
7,247,000 تومان
هتل بین المللی کیش کیش
تور کیش 4 روزه هتل بین المللی کیش از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
7,548,500 تومان
هتل شایلی کیش
تور کیش 4 روزه هتل شایلی از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
6,701,000 تومان
هتل پالاس کیش
تور کیش 4 روزه هتل پالاس از مشهد
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
10,469,000 تومان
هتل ویدا کیش
تور کیش 4 روزه هتل ویدا از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
11,747,000 تومان
هتل کوروش کیش
تور کیش 4 روزه هتل کوروش از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
11,589,500 تومان
هتل لیلیوم کیش
تور کیش 4 روزه هتل لیلیوم از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
9,219,500 تومان
هتل فلامینگو کیش
تور کیش 4 روزه هتل فلامینگو از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
10,251,500 تومان
هتل آرامش کیش
تور کیش 4 روزه هتل آرامش از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
8,462,000 تومان
هتل پارسیان کیش
تور کیش 4 روزه هتل پارسیان از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
8,300,000 تومان
هتل پانوراما کیش
تور کیش 4 روزه هتل پانوراما از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
9,879,500 تومان
هتل داریوش کیش
تور کیش 4 روزه هتل داریوش از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
13,755,000 تومان
هتل ترنج کیش
تور کیش 4 روزه هتل ترنج از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
14,706,500 تومان
هتل آرامیس پلاس کیش
تور کیش 4 روزه هتل آرامیس پلاس از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
9,515,000 تومان
هتل میراژ کیش
تور کیش 4 روزه هتل میراژ از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
9,069,500 تومان
هتل شایان کیش
تور کیش 4 روزه هتل شایان از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
13,287,000 تومان
هتل شایگان کیش
تور کیش 4 روزه هتل شایگان از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
10,787,000 تومان
هتل پارمیس کیش
تور کیش 4 روزه هتل پارمیس از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
9,690,500 تومان
هتل مارينا پارك کیش
تور کیش 4 روزه هتل مارينا پارك از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
14,866,500 تومان
هتل پارمیدا کیش
تور کیش 4 روزه هتل پارمیدا از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
9,434,000 تومان
هتل سان رایز کیش
تور کیش 4 روزه هتل سان رایز از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
8,219,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
تور کیش 4 روزه هتل تعطیلات از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
8,138,000 تومان
هتل آرامیس کیش
تور کیش 4 روزه هتل آرامیس از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
8,615,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
تور کیش 4 روزه هتل پارس نیک از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
8,246,000 تومان
هتل هلیا کیش
تور کیش 4 روزه هتل هلیا از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
9,285,500 تومان
هتل سارا کیش
تور کیش 4 روزه هتل سارا از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
8,216,000 تومان
هتل سورينت صدف کیش
تور کیش 4 روزه هتل سورينت صدف از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
8,894,000 تومان
هتل گامبرون کیش
تور کیش 4 روزه هتل گامبرون از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
8,984,000 تومان
هتل بین المللی کیش کیش
تور کیش 4 روزه هتل بین المللی کیش از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
9,285,500 تومان
هتل شایلی کیش
تور کیش 4 روزه هتل شایلی از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
8,438,000 تومان
هتل پالاس کیش
تور کیش 4 روزه هتل پالاس از شیراز
شروع تور 1403/03/04
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/07
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
12,206,000 تومان
هتل ویدا کیش
تور کیش 4 روزه هتل ویدا از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
12,325,000 تومان
هتل کوروش کیش
تور کیش 4 روزه هتل کوروش از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
12,167,500 تومان
هتل لیلیوم کیش
تور کیش 4 روزه هتل لیلیوم از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
9,797,500 تومان
هتل فلامینگو کیش
تور کیش 4 روزه هتل فلامینگو از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
10,829,500 تومان
هتل آرامش کیش
تور کیش 4 روزه هتل آرامش از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
9,040,000 تومان
هتل پارسیان کیش
تور کیش 4 روزه هتل پارسیان از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
8,878,000 تومان
هتل پانوراما کیش
تور کیش 4 روزه هتل پانوراما از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
10,457,500 تومان
هتل داریوش کیش
تور کیش 4 روزه هتل داریوش از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
14,333,000 تومان
هتل ترنج کیش
تور کیش 4 روزه هتل ترنج از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
15,284,500 تومان
هتل آرامیس پلاس کیش
تور کیش 4 روزه هتل آرامیس پلاس از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
10,093,000 تومان
هتل میراژ کیش
تور کیش 4 روزه هتل میراژ از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
9,647,500 تومان
هتل شایان کیش
تور کیش 4 روزه هتل شایان از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
13,865,000 تومان
هتل شایگان کیش
تور کیش 4 روزه هتل شایگان از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
11,365,000 تومان
هتل پارمیس کیش
تور کیش 4 روزه هتل پارمیس از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
10,268,500 تومان
هتل مارينا پارك کیش
تور کیش 4 روزه هتل مارينا پارك از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
15,444,500 تومان
هتل پارمیدا کیش
تور کیش 4 روزه هتل پارمیدا از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
10,012,000 تومان
هتل سان رایز کیش
تور کیش 4 روزه هتل سان رایز از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
8,797,000 تومان
هتل تعطیلات کیش
تور کیش 4 روزه هتل تعطیلات از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
8,716,000 تومان
هتل آرامیس کیش
تور کیش 4 روزه هتل آرامیس از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
9,193,000 تومان
هتل پارس نیک کیش
تور کیش 4 روزه هتل پارس نیک از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
8,824,000 تومان
هتل هلیا کیش
تور کیش 4 روزه هتل هلیا از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
9,863,500 تومان
هتل سارا کیش
تور کیش 4 روزه هتل سارا از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
8,794,000 تومان
هتل سورينت صدف کیش
تور کیش 4 روزه هتل سورينت صدف از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
9,472,000 تومان
هتل گامبرون کیش
تور کیش 4 روزه هتل گامبرون از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
9,562,000 تومان
هتل بین المللی کیش کیش
تور کیش 4 روزه هتل بین المللی کیش از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
9,863,500 تومان
هتل شایلی کیش
تور کیش 4 روزه هتل شایلی از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
9,016,000 تومان
هتل پالاس کیش
تور کیش 4 روزه هتل پالاس از اصفهان
شروع تور 1403/03/03
3 شب و 4 روز
پایان تور 1403/03/06
قیمت برای 1 نفر و 3 شب
12,784,000 تومان

جزیره ی زیبای کیش با برخورداری از جاذبه های باستانی و تفریحی همواره محبوبیت زیادی دارد و پذیرای تورهای متنوع فراوانی می باشد. مناسب ترین تور برای سفر به کیش تور 4 روز و 3 شب است، زیرا با برنامه ریزی درست فرصت کافی برای گردش و تفریح دارید و همچنین مدت زمان اقامت طولانی و کسل کننده نمی شود. در بالا چند مورد از این تورها با پروازها و هتل های متنوع برای شما بیان شده است.

روز اول سفر: اقامت در هتل و استفاده از تفریحات آبی سواحل نیلگون خلیج فارس

در سفر به کیش بهتر است روز اول را به ساحل نزدیک محل اقامت و تفریحات آبی اختصاص دهید و با صرف چند ساعت زمان در مجتمع های دریایی و ساحل از تفریحات پر هیجان و لذت بخشی مانند: غواصی، جت اسکی، بنانا، شاتل و .... استفاده کنید. در ساحل همچنین می توانید تجربه ی موتور سواری، اسکوتر برقی و دوچرخه سواری را داشته باشید.
اگر تمایل به سرو ناهار اصیل ایرانی در فضایی شیک دارید، رستوران بابا قدرت از بهترین رستوران های جزیره ی کیش، غذاهای محبوب و خوشمزه ایرانی را با کیفیت بسیار بالا و طعم عالی سرو می کند، این رستوران گزینه ی بسیار مناسبی برای طعم به یادماندنی از غذاهای محبوب ایرانی است.

بعد از ناهار و استراحت می توانید از دیدن کشتی یونانی و قدم زدن در پارک یا دوچرخه سواری لذت ببرید. یا به پارک شگفت انگیز دلفین ها رفته و از نمایش دیدنی و جذاب دلفین ها، شیرهای دریایی و پنگوئن ها لحظات به یادمانی از سفر را در ذهن خود ثبت کنید.

روز دوم سفر؛ جاذبه های باستانی کیش و تفریح

روز دوم خود را با دیدن جاذبه های تاریخی کیش سپری کنید، همانطور که میدانید کیش جاذبه های تاریخی بسیاری دارد. شما میتوانید با توجه به زمانی که دارید از آنها دیدن کنید، شهر زیرزمینی کاریز، شهر قدیمی حریره، روستای باغو و خانه اعیانی کیش انتخاب مناسبی با توجه به زمان شما می باشد زیرا هر کدام زیبایی منحصر به فرد خود را دارد.

رستوران تاریخی پایاب انتخابی درست برای صرف نهار امروز شماست. پایاب از بهترین رستوران های کیش و از آثار تاریخی ارزشمند ایران محسوب می شود، رستوران پایاب با سرو غذاهای خوشمزه و با کیفیت در دل تاریخ میزبان شما خواهد بود.

بعد از ظهر خود را در گردش و خرید در بازار مریم سپری کنید، یا از مجموعه تفریحی بولینگ مریم با چشم انداز دریا و بازی ها و تفریحات جانبی لذت ببرید و در انتها روز خود را با تفریح و سرگرمی در کنسرت ها و جشن های شبانه به پایان رسانید.

روز سوم؛ تفریح و بازدید از جاذبه های دیدنی 

پارک اوشن کیش از مکان های پرطرفدار و محبوب برای مسافران است، شما میتوانید در این پارک آبی از هیجان تفریحات آبی لذت ببرید، تنها مشکلی که پارک اوشن دارد این است که؛  خانم ها و آقایان در روز های مختلف می توان از آن استفاده کنند، یکشنبه ها نیز تعطیل می باشد. گزینه دیگر شما در این روز استفاده از پلاژ بانوان و پلاژ آقایان کیش برای تفریح است.

فودکورت دامون مکانی محبوب با تراسی زیبا و فضای سبز و دلنشین آماده میزبانی برای ناهار شماست. فود کورت دامون 12 غرفه ی متنوع و گوناگون دارد که در آنها انواع غذاهای ایرانی، دریای و فست فودها با کیفیت بالا  و چیدمانی زیبا سرو می شود.

اگر علاقه به دیدن زیر آب، ماهی ها و مرجان های رنگا رنگ آن را دارید. آکواریوم کیش این امکان را برای شما فراهم کرده است. توصیه میکنیم دیدن آن را از دست ندهید. این مجموعه دو آکواریوم با ظرفیت متفاوت دارد که یکی از آن ها مخصوص کوسه ها، ماهی های بزرگ، تمساح و مار است و در دیگری ماهی های تزئینی کمیاب و رنگارنگ خلیج فارس در حال شنا هستند.

روز چهارم؛ تفریح و خرید سوغاتی

افرادی که موفق نشدن از پارک آبی اوشن استفاده کنند بهتر است، در روز پایانی سفر خود حتما از تفریحات آبی این پارک شگفت انگیز استفاده کنند و بقیه افراد خود را با تفریحات دیگر مانند قایق سواری، والیبال ساحلی، بانجی جامپینگ، کارتینگ، پینت بال، ترامپولین و .... سرگرم کنند.

در روز آخر سفر خود سرو غذا در رستوران میرمهنا را از دست ندهید، این رستوران از رستوران های بسیار خوب جزیره ی کیش است که علاوه بر غذاهای متنوع با کیفیت بالا و خوشمزه دارای فضایی منحصر بَه فرد با نورپردازی زیبا است. بعد از صرف غذا در سواحل  قدم بزنید و از چشم اندازها لذت ببرید.

انتهای سفر خود را به خرید اختصاص دهید. شما می توانید در مراکز متنوع و مدرن کیش پوشاک، کیف، کفش و انواع کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنید و برای دوستان و عزیزانتان سوغاتی بخرید. این نکته را در نظر داشته باشید، از آنجا که کیش یک منطقه آزاد تجاری است می توانید انواع کالاهای اروپایی و آمریکایی مارک را در آنجا پیدا کنید.

1399/09/10 0 نظر 6124 بازدید 1 پسند

نظرات کاربران

نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را ثبت کنید.
بخش پشتیبانی کیش میزبان آنلاین میباشد. اگر سوالی دارید میتوانید از اپراتورهای ما کمک بگیرید.