هتل داریوش کیش

هتل داریوش کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 4,101,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map
هتل ترنج کیش

هتل ترنج کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 6,825,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map
هتل مارينا پارك کیش

هتل مارينا پارك کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 3,300,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map
هتل ویدا کیش

هتل ویدا کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 2,205,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map
هتل کوروش کیش

هتل کوروش کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 2,205,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map
هتل پالاس کیش

هتل پالاس کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 3,378,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map
هتل امیرکبیر کیش

هتل امیرکبیر کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 2,875,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map
هتل پانوراما کیش

هتل پانوراما کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 4,900,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map
هتل لیلیوم کیش

هتل لیلیوم کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 2,100,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map
هتل فلامینگو کیش

هتل فلامینگو کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 1,717,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 8 8 امتیاز

google map
هتل آرامش کیش

هتل آرامش کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 1,300,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 7 7 امتیاز

google map
هتل پارسیان کیش

هتل پارسیان کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 1,300,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 7 7 امتیاز

google map
هتل آرامیس پلاس کیش

هتل آرامیس پلاس کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 2,100,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
هتل میراژ کیش

هتل میراژ کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 1,750,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map
هتل شایان کیش

هتل شایان کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 2,750,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map
هتل شایگان کیش

هتل شایگان کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 2,625,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map
هتل پارمیس کیش

هتل پارمیس کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 2,100,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map
هتل پارمیدا کیش

هتل پارمیدا کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 1,580,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 8 8 امتیاز

google map
هتل سیمرغ کیش

هتل سیمرغ کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 1,080,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map
هتل سان رایز کیش

هتل سان رایز کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 1,050,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map
هتل گراند کیش

هتل گراند کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 1,440,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 7 7 امتیاز

google map
هتل تعطیلات کیش

هتل تعطیلات کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 660,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map
هتل آرامیس کیش

هتل آرامیس کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 1,500,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 8 8 امتیاز

google map
هتل آریان کیش

هتل آریان کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 1,720,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 7 7 امتیاز

google map
هتل آفتاب شرق کیش

هتل آفتاب شرق کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 800,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 7 7 امتیاز

google map
هتل پارس نیک کیش

هتل پارس نیک کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 650,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map
هتل پانیذ کیش

هتل پانیذ کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 600,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map
هتل فانوس کیش

هتل فانوس کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 550,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 5 5 امتیاز

google map
هتل ققنوس کیش

هتل ققنوس کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 770,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map
هتل گلدیس کیش

هتل گلدیس کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 700,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 7 7 امتیاز

google map
هتل لوتوس کیش

هتل لوتوس کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 1,080,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map
هتل هلیا کیش

هتل هلیا کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 1,630,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map
هتل سارا کیش

هتل سارا کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 1,900,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 7 7 امتیاز

google map
هتل سورينت صدف کیش

هتل سورينت صدف کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 1,567,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map
هتل سورينت مريم کیش

هتل سورينت مريم کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 1,924,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 8 8 امتیاز

google map
هتل گامبرون کیش

هتل گامبرون کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 1,300,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 7 7 امتیاز

google map
هتل ایران کیش

هتل ایران کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 3,050,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
هتل بین المللی کیش کیش

هتل بین المللی کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 1,575,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 9 9 امتیاز

google map
هتل شایلی کیش

هتل شایلی کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 1,040,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 7 7 امتیاز

google map
هتل آبادگران کیش

هتل آبادگران کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 800,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map
هتل قائم کیش

هتل قائم کیش

بررسی و رزرو هتل

رزرو هتل برای 1 شب شروع قیمت از 1,150,000 تومان

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 7 7 امتیاز

google map
هتل گاردنیا کیش

هتل گاردنیا کیش

بررسی هتل

در حال حاضر رزرو این هتل غیرفعال می باشد.

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map
هتل جام جم کیش

هتل جام جم کیش

بررسی هتل

در حال حاضر رزرو این هتل غیرفعال می باشد.

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 7 7 امتیاز

google map
هتل ارم کیش

هتل ارم کیش

بررسی هتل

در حال حاضر رزرو این هتل غیرفعال می باشد.

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 8 8 امتیاز

google map
هتل فارابی کیش

هتل فارابی کیش

بررسی هتل

در حال حاضر رزرو این هتل غیرفعال می باشد.

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
هتل خاتم کیش

هتل خاتم کیش

بررسی هتل

در حال حاضر رزرو این هتل غیرفعال می باشد.

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map
هتل ستاره كيش کیش

هتل ستاره كيش

بررسی هتل

در حال حاضر رزرو این هتل غیرفعال می باشد.

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 4 4 امتیاز

google map
هتل ستاره طلایی کیش

هتل ستاره طلایی کیش

بررسی هتل

در حال حاضر رزرو این هتل غیرفعال می باشد.

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map
هتل یاقوت کیش

هتل یاقوت کیش

بررسی هتل

در حال حاضر رزرو این هتل غیرفعال می باشد.

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
هتل آریا باستان کیش

هتل آریا باستان کیش

بررسی هتل

در حال حاضر رزرو این هتل غیرفعال می باشد.

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
هتل گراند اکسلسیور کیش

هتل گراند اکسلسیور کیش

بررسی هتل

در حال حاضر رزرو این هتل غیرفعال می باشد.

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
هتل لاکس کیش

هتل لاکس کیش

بررسی هتل

در حال حاضر رزرو این هتل غیرفعال می باشد.

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
هتل آسمان کیش

هتل آسمان کیش

بررسی هتل

در حال حاضر رزرو این هتل غیرفعال می باشد.

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
هتل پویا کیش

هتل پویا کیش

بررسی هتل

در حال حاضر رزرو این هتل غیرفعال می باشد.

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
هتل پرشین کیش

هتل پرشین کیش

بررسی هتل

در حال حاضر رزرو این هتل غیرفعال می باشد.

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 10 10 امتیاز

google map
هتل آنا کیش

هتل آنا کیش

بررسی هتل

در حال حاضر رزرو این هتل غیرفعال می باشد.

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map
هتل شباویز کیش

هتل شباویز کیش

بررسی هتل

در حال حاضر رزرو این هتل غیرفعال می باشد.

دیدگاه ثبت شده دیدگاه امتیاز مسافران 6 6 امتیاز

google map

هتل های کیش

آژانس مسافرتی کیش میزبان ارائه دهنده خدمات رزرو هتل‌های کیش در جزیره‌ی زیبای کیش با قیمت مناسب است.

همه‌ی ما قبل از سفر به مکان اقامت خود فکر می‌کنیم و سعی بر انتخاب بهترین مکان با توجه به بودجه خود داریم. در این بخش قصد داریم تا راهنمای جامع‌ای از انتخاب هتل در کیش به شما بدهیم . مهم نیست شما چقدر بودجه دارید مهم این است که شما می‌توانید بهترین هتل کیش را متناسب با بودجه تان انتخاب کنید. با ما باشید.

اقامت در هتل خوب حس بسیار خوبی دارد. اینکه بدانید بدون داشته هیچگونه دغدغه‌ای در طول مسافرت همیشه صبحانه، ناهار و یا شام شما آماده است و شما می‌توانید فقط بر روی لذت بردن از سفر تمرکز کنید بسیار عالی است. کیش جزیره ای است که این حس خوب را با توجه به داشتن هتل‌های بسیار خوب برای شما دوچندان می‌کند.

هتل های کیش

رزرو هتل در کیش چگونه است؟

رزرو هتل بسیار آسان است. چرا که شما در هر کجای ایران باشید می‌توانید قبل از ورود به جزیره کیش هر یک از اتاق‌های هتل مد نظر خود را رزرو کنید. رزرو هتل معمولا یا توسط آژانس‌های گردشگری سطح شهر انجام می‌شود و یا توسط وب سایت‌های رزرو همانند کیش میزبان، در ادامه به شما خواهیم گفت کدام یک بهتر است.

رزرو اینترنتی هتل های کیش

چرا باید اینترنتی رزرو کنیم؟

مزیت‌های بسیاری برای رزرو اینترنتی می‌توان شمرد ولی از همه مهم تر وقت و هزینه شما است. شما با رزرو اینترنتی می‌توانید در هر ساعت از شبانه روز ابتدا هتل مورد نظر را بررسی کنید، تصاویر و ویدیو‌های هتل را نگاه کنید و یا اتاق مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس برای هر تاریخی که تمایل داشتین با قیمت بسیار مناسب‌تر از آژانس‌های مسافرتی سطح شهر رزرو نمایید.

قیمت هتل ها در کیش

قیمت هتل در کیش چقدر است؟

هتل‌ها بر اساس تعداد ستاره و میزان کیفیتی که دارند دسته بندی می‌شوند. همچنین از عوامل مهم قیمت گذاری هتل‌ها نوع اتاق تحویلی است. بر فرض مثال شما در یک هتل 5 ستاره اگر تمایل به اقامت داشته باشد اتاق‌های رو به دریا با اتاق‌های رو به جزیره قیمت‌های متفاوتی با یکدیگر دارند. همچنین قیمت بر اساس یک شب اقامت و تعداد نفراتی که می‌توانند در یک اتاق با یکدیگر حضور داشته باشند سنجیده می‌شود. شما می‌توانید به صورت آنلاین قیمت تمامی هتل‌ها و البته اتاق‌های آنها را بر روی وب سایت کیش میزبان مشاهده نمایید.

جدیدترین هتل های کیش کدام هتل‌ها هستند؟

هتل امیرکبیر ، هتل گران مالیا، هتل یاقوت، هتل آسمان، هتل پویا، هتل لاکس

آدرس هتل های کیش

 • هتل داریوش: جزیره کیش، میدان داریوش
 • هتل ترنج: جزیره کیش، میدان جاسک، ابتدای جاده جهان
 • هتل مارينا پارک: جزیره کیش، بلوار مرجان، جنب برج های دوقلو
 • هتل کوروش: جزیره کیش، میدان پردیس
 • هتل ویدا: جزیره کیش، بلوار موج
 • هتل پالاس: جزیره کیش، حد فاصل میدان سیری و میدان داریوش
 • هتل پانوراما: جزیره کیش، میدان امیرکبیر، بلوار ساحل، روبروی برج دیپلمات
 • هتل لیلیوم: جزیره کیش، میدان پردیس، بلوار رودکی
 • هتل فلامینگو: جزیره کیش، بلوار دریا
 • هتل آرامش: جزیره کیش، بلوار ساحل، روبروی بازار زیتون
 • هتل پارسیان: جزیره کیش، میدان ساحل، روبروی تالار شهر، جنب بازار زیتون
 • هتل آرامیس پلاس: جزیره کیش، خیابان رودکی
 • هتل شایان: جزیره کیش، میدان ساحل
 • هتل شایگان: جزیره کیش، خیابان رودکی
 • هتل امیرکبیر: جزیره کیش، بلوار میرمهنا، خیابان شهریار
 • هتل پارمیس: جزیره کیش، میدان پردیس
 • هتل پارمیدا: جزیره کیش، بلوار رودکی، جنب برج دیپلمات
 • هتل سیمرغ: جزیره کیش، جاده جهان، بعد از هتل مارینا
 • هتل گراند: جزیره کیش، بلوار موج دریا، روبروی بازار ونوس
 • هتل گاردنیا: جزیره کیش، بلوار هرمز، نرسیده به میدان حافظ
 • هتل جام جم: جزیره کیش، میدان امیرکبیر، پشت دانشگاه کیش
 • هتل تعطیلات: جزیره کیش، میدان سیری، خیابان حافظ
 • هتل آرامیس: جزیره کیش، بلوار رودکی
 • هتل آریان: جزیره کیش، میدان امیرکبیر
 • هتل پارس نیک: جزیره کیش، میدان امیرکبیر، خیابان دانش
 • هتل پانیذ: جزیره کیش، میدان پردیس، بلوار رودکی
 • هتل بین المللی کیش: جزیره کیش، تقاطع بلوار سنایی و بلوار دریا
 • هتل شایلی: جزیره کیش، خیابان سنایی، انتهای بلوار دریا
 • هتل آبادگران: جزیره کیش، خیابان پروین اعتصامی
 • هتل قائم: جزیره کیش، میدان ساحل، بلوار دریا
 • هتل میراژ: جزیره کیش، بلوار دریا
 • هتل سان رایز: جزیره کیش، بلوار خلیج فارس
 • هتل ارم: جزیره کیش، خیابان خیام
 • هتل آفتاب شرق: جزیره کیش، میدان سعدی، بلوار جاسک
 • هتل سورينت صدف: جزیره کیش، میدان امیرکبیر، روبروی دانشگاه شریف
 • هتل سورينت مريم: جزیره کیش، جنوب شرقی میدان امیرکبیر
 • هتل ایران: جزیره کیش، میدان امیرکبیر، خیابان خلیج فارس

کیش میزبان چقدر و چگونه به ما تخفیف می‌دهد؟

تخفیف کیش میزبان بر روی هتل های کیش

همواره در کیش میزبان سعی بر آن داشته ایم که در کنار ارائه خدمات عالی ، قیمت مناسبی نیز به مهمانان عزیز جزیره کیش ارائه کنیم. از این رو علاوه بر داشتن تخفیفات دائمی که هم اکنون هم فعال است بر روی وب سایت در بعضی از مناسبت‌های ملی طرح‌های تشویقی به جهت سفر از طرف تیم کیش میزبان تقدیم شما خواهد شد. همچنین در بعضی از ایام تفریحات رایگانی به کسانی که هتل و تور خود را از کیش میزبان رزرو کرده باشند داده می‌شود.

مزیت رزرو هتل از کیش میزبان

شاید این سوال برای شما هم پیش بیاید چرا ما باید از سایت شما رزرو کنیم؟ جواب این سوال بسیار آسان است، مهمترین نکته توی سفر داشتن حس آرامش نسبت به تمامی ابعاد سفر است از جمله پروازهای رفت و برگشت و رزرو هتل تماما باید بدون مشکل باشند و اگر کوچکترین مشکلی پیش آمد سریعا توسط تیم پشتیباین رفع گردد. ما به شما این اطمینان را خواهیم داد که تمامی رزرو های شما را به موقع انجام دهیم و با توجه به آنکه تیم پشتیبانی کیش میزبان در خود جزیره کیش مستقر است هر گونه مشکلی را در صورت که نتوان به صورت غیرحضوری رفع کرد به صورت حضوری در محل رفع رجوع می‌کنیم. 

مزیت ما نسبت به بسیاری از سایت‌های اینترنتی تمرکز و اختصاصی کار کردن بر روی جزیره کیش و داشتن تیم پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و حضوری است.

در هنگام رزرو هتل به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

نکات رزرو هتل

خوشبخانه کیش میزبان به گونه‌ای طراحی شده است که به راحتی شما می‌توانید رزرو خود را انجام دهید اما دانستن این نکات به شما در انتخاب هتل کمک می‌کند:

 • اگر صرفاً هتل از ما رزرو می‌کنید انتخاب دقیق زمان ورود و خروج به هتل بسیار مهم است و وابسته به زمان پرواز شما نیز است تا از ناهماهنگی جلوگیری شود.
 • در داخل تمامی صفحات هتل بخشی به نام قوانین هتل موجود است که می‌توانید مشاهده و قبل از رزرو قوانین هتل را بخوانید.
 • تمامی هتل‌ها داخل وب سایت دارای عکس و ویدیو هستند و می‌توانید قبل از رزرو آن‌ها را مشاهده کنید.
 • نقد و بررسی هتل‌ها و همچنین نظرات هتل را می‌توانید قبل از رزرو بخوانید.
 • اگر هتل شما ظرفیت نداشت وب سایت به شما هتل و اتاق جایگزین که بیشترین شباهت به هتل و اتاق انتخابی را دارد پیشنهاد خواهد داد.
 • قبل از رزرو اگه نیاز به راهنمایی دارید حتماً با اپراتورهای بخش فروش تماس حاصل کنید.

کرونا و پروتکل‌های بهداشتی هتل های کیش

پروتکل های بهداشتی هتل های کیش

با فراگیر شدن بیماری کرونا یکی از مکان‌های که می‌تواند آلودگی بسیاری داشته باشد هتل است. به همین دلیل هتل‌های کیش به طور منظم هر چند ساعت یک بار اقدام به ضد عفونی کردن تمامی بخش‌های هتل با دقت بالا می‌کنند. همچنین بعد از خروج هر مسافر از اتاق، یکبار به صورت کامل اتاق ضدعفونی می‌شود. با توجه به اقدامات انجام شده و نظارت کامل، از بابت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در هتل اطمینان خاطر داشته باشید.

چگونه بهترین هتل مناسب خود را پیدا کنیم؟

به راحتی شما می‌توانید بهترین هتل را برای خود انتخاب کنید، اگر در ابتدا بدانید هدفتان از سفر چیست. به طور مثال اگر به قصد فقط تفریح وارد جزیره می‌شوید به دنبال هتل‌های باشید که نزدیک به اسکله‌های تفریحی هستند این هتل‌ها معمولاً نزدیک به بازار‌ها و مراکز خرید بوده و شما به راحتی می‌توانید بدون نیاز به تاکسی به مکان‌های مختلف بروید. 

اما اگر به فکر آرامش کامل هستید و قصد دارید چند روزی را در کنار آب‌های نیلگون خلیج فارس تجربه کنید و هر روز صبح در کنار ساحل قدم بزنید، پیشنهاد ما هتل‌های با ساحل اختصاصی است. این هتل‌ها در کنار دریا ساخته شده‌اند.

سوالی دارید؟ از اپراتورهای کیش میزبان بپرسید...

اپراتور های کیش میزبان

توجه کنید داخل صفحه هر هتل یک بخشی به نام فاصله هتل تا مکان‌های مهم است شما می‌توانید از آن بخش به منظور انتخاب بهترین هتل استفاده کنید.

بهترین هتل های کیش از نظر مسافران کیش میزبان

نظرات مسافران بسیار برای ما مهم است به همین دلیل سیستم نظرسنجی بر روی هر هتل فعال است. شما می‌توانید اگر تجربه‌ای دارید در این زمینه با ما در میان بگذارید.

نظرات هتل های کیش

به انتخاب مسافران کیش میزبان در بین هتل‌های 5 ستاره هتل داریوش و هتل ویدا بیشترین میزان جذابیت را در بین مهمانان داشته‌اند. در بین هتل‌های چهار ستاره فلامینگو و لیلیوم و در بین هتل‌های سه ستاره آرامش و پارسیان دارای بیشترین نظر مثبت است.

هتل های کیش روی نقشه

برای شما عزیزان سرویس ویژه نقشه کیش را راه اندازی کرده ایم تا در طول سفر از این سرویس برای راهنمای مکان‌ها استفاده کنید. در این نقشه شما می‌توانید علاوه بر مشاهده موقعیت هر هتل، موقعیت تفریحات، رستوران‌ها، بازارها و هر مکان دیگری را که تمایل دارید با بالاترین سرعت مشاهده کنید.

نقشه هتل های کیش

هتل های کیش چه امکانات خاصی دارند؟

هر هتل با توجه به تعداد ستاره‌ای که دارد دارای امکانات خاصی است. به طور مثال تمامی هتل‌های 5 ستاره کیش دارای استخر، سونا و جکوزی هستند همچنین هتل 4 ستاره پارمیدا نیز استخر دارد. علاوه بر این داشتن محوطه ی زیبا فقط مختص هتل‌های 5 ستاره نیست و هتل 4 ستاره ای مثل فلامینگو و یا 3 ستاره همانند پارسیان و گراند نیز دارای محوطه بسیار زیبا هستند. شما می‌توانید امکانات هتل را در صفحه هر هتل به صورت کامل مشاهده کنید.

خدمات رایگان هتل های کیش

چه خدماتی در هتل رایگان است؟

معمولاً صبحانه توسط هتل برای مهمانان رایگان است. همچنین ترانسفر فرودگاهی رفت نیز در اکثریت هتل‌ها رایگان است. علاوه بر این موارد اقامت یک کودک بسته به قوانین هتل می‌تواند رایگان باشد. خدمات دیگری همچون شارژ چای و آب نیز می‌تواند بسته به نوع هتل رایگان باشد.

لوکس‌ترین هتل های کیش کدام‌ها هستند؟

شاید شما نیز فکر کنید هتل‌های 5 ستاره لوکس‌ترین هتل‌ها هستند اما اینگونه نیست علاوه بر هتل‌های همانند داریوش، ترنج، ویدا، کوروش، شایان و .. که هتل‌های 5 ستاره لوکس هستند بعضی از هتل‌های 4 ستاره همانند فلامینگو و لیلیوم نیز بسیار لوکس و حرفه‌ای هستند.

هتل های لوکس کیش

پرسنل و کارمندان هتل‌های لوکس همیشه با یونیفرم و لباس‌های شیک در هتل حاضر می‌شوند و با روابط عمومی بسیار بالا و برخورد محترمانه آماده‌ی پاسخگویی و سرویس دهی به مهمانان هستند. همچنین در این هتل‌ها مدیر و متخصصین حرفه‌ای برای حفظ درجه و جایگاه‌شان در بالاترین رتبه، حضور دارند که سازگاری و هماهنگی سرویس‌ها و تداوم و نگهداری بدون نقص و عیب اجزای اصلی و اساسی را کنترل می‌کنند.

ارزان‌ترین هتل کیش را چطوری پیدا کنیم؟

کیش هتل یک ستاره ندارد و معمولاً هتل‌های این جزیره از دوستاره شروع می‌شوند از جمله هتل‌های ارزان قیمت در این جزیره می‌توان به پانیذ، فانوس، ققنوس، آفتاب شرق و ... اشاره کرد که البته در کنار ارزان بودن کیفیت و خدمات مناسبی را هم ارائه می‌دهند.

هتل های ارزان کیش

هتل‌های دو ستاره غالبا 2 تا 4 طبقه هستند و در نزدیکی جاذبه‌ها و مکان‌های ارزان قیمت ساخته شده‌اند. امکانات داخل اتاق گران‌قیمت و لوکس نیستند و فقط امکانات اولیه و مورد نیاز مسافران در آن قرار داده شده است. اما باید توجه داشت که در این هتل‌ها نظافت و تمیزی اتاق رعایت می‌شود. همچنین لازم است بدانید رستوران‌های اطراف این هتل‌ها نیز ارزان قیمت هستند.

آیا هتل های کیش کنسلی هم دارند؟

کنسلی هتل های کیش

این مورد بسته به نوع اتاق و زمان رزرو و زمان کنسلی دارد. به طور مثال در روزهای پیک همانند ایام عید که مسافر داخل جزیره بسیار زیاد است امکان کنسلی نیست اما در روزهای عادی بسته به قوانین هتل با پرداخت غرامت امکان کنسلی است. شما می‌توانید قوانین کنسلی هر هتل را از اپراتورهای فروش کیش میزبان سوال کنید.

چه قوانینی را باید در هتل رعایت کنیم؟

رعایت قوانین یک امر ضروری برای همگان است از این رو تمامی هتل‌های کیش یکسری قوانین خاص برای خود دارند که قبل از رزرو شما می‌توانید از این قوانین در صفحه هر هتل مطلع شوید. ولی به طور کلی قوانین زیر در بین اکثریت هتل‌ها مشترک است.

قوانین هتل های کیش

 • استعمال سیگار و قلیان داخل لابی و یا راهرو ها ممنوع است. (داخل اتاق بسته به قوانین هتل دارد)
 • ترانسفر فرودگاهی در اکثر هتل‌ها تنها در هنگام ورود به جزیره انجام می‌شود.
 • تمامی افرادی که درون یک اتاق هستند باید با یکدیگر محرم باشند.
 • تمامی افراد باید دارای مدرک شناسایی معتبر باشند.
 • پذیرش زوجینی که اسمشان در شناسنامه یکدیگر نیست، تنها با صیغه نامه معتبر همراه با مهر برجسته امکان پذیر است.

چطوری هتل های کیش را با هم مقایسه کنیم؟

برای مقایسه هتل‌ها باید ابتدا دو هتل در یک سطح با تعداد ستاره‌های مشابه باشند. همچنین موقعیت جغرافیایی بسیار با اهمیت بوده و بر روی مخارج شما تاثیر گذار است. اگر شما هتلی که در فاصله دور از مراکز تفریحی و یا بازار‌ها رزرو کنید مطمئناً هر روزه باید مبلغی برای کرایه تاکسی پرداخت نمایید. پس از قرار دادن این معیارها در کنار یکدیگر آن موقع است که شما می‌توانید دو هتل را از نظر قیمتی با یکدیگر مقایسه کنید.

در مورد کیش بیشتر بدانید؟ (راهنمای گردشگری کیش)

کیش

کیش یکی از بکرترین جزایر جهان است که درصد اکسیژن در آن بسیار بالا است. وجود جو آرام در دریای کیش امکان برگزاری هر گونه تفریحی را فراهم کرده است. این جزیره از زمان قدیم مورد توجه تمامی پادشاهان ایرانی بوده و قبل از انقلاب نیز منطقه گردشگری ویژه شاه بوده است. هم اکنون بیش از 40 نوع تفریحی آبی و 20 نوع تفریحی غیرآبی در جزیره فعال است. وجود رستوران‌ها و بازارهای خرید به همراه داشتن پارک‌های بسیار می‌تواند لحظه به لحظه شما را در این جزیره ماندگار کند.

آیا در کیش می‌توان سوئیت هم اجاره کرد؟

بله امکان رزرو سوئیت اختصاصی نیز در کیش است ولی این کار به دلیل وجود کلاه برداری‌های بسیاری که طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده است توصیه نمی‌شود. اگر قصد همچین کاری را دارید حتما از مراکز معتبر رزرو خود را انجام دهید.

سوئیت های کیش

هتل آپارتمان‌های کیش کدامند؟

هتل مکانی برای اقامت مسافران است، با کاهش امکانات پذیرایی در هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها شکل می‌گیرند. اقامت در هتل آپارتمان‌ها شباهت بسیاری با اجاره‌ی آپارتمان دارد و تفاوت آن در این است که مسافران هر زمان بخواهند می‌توانند با تسویه حساب کردن آنجا را ترک کنند. در هتل آپارتمان‌ها در صورت تمایل می‌توانید به رستوران بروید، در غیر این صورت در آن وسایل آشپزی مورد نیاز برای پختن غذای دلخواه وجود دارد.

هتل آپارتمان‌ها متنوع و با قابلیت انعطاف هستند. مدت زمان اقامت در آنها بسیار متفاوت است و می‌تواند از چند شب تا چند ماه باشد، مسافرانی که هتل آپارتمان‌ها را برای اقامت انتخاب می‌کنند، آن را مانند خانه خود در نظر می‌گیرند. لازم است بدانید که هتل آپارتمان‌ها مشابه هتل‌ها ساخته شده است و شامل تعداد زیادی آپارتمان با مساحت مختلف است و معمولاً قیمت آنها از هتل‌های هم ردیف بسیار پایین‌تر است.

ستاره هتل به چه معناست؟

استانداردهای هتل ها برای دریافت درجه

ستاره‌های هتل گویای سطح کیفیت آن هستند. در صنعت هتلداری بین المللی استانداردهای خاصی برای تعیین میزان کیفیت سرویس‌ها و خدمات هتل وجود دارد که طبق آن از یک تا پنج ستاره به هتل‌ها تعلق می‌گیرد. گرچه این تعداد ستاره‌ها اغلب برای بعضی هتل‌ها جنبه تبلیغاتی داشته و بعضاً بیش از پنج ستاره نیز به خود می‌بخشند اما هدف اصلی از اعطای ستاره به هتل‌ها تعیین سطح کیفی آنهاست.

هتل‌ها چه استانداردهای باید داشته باشند؟

استانداردهای هتل ها برای دریافت درجه

پس از آنکه مفهوم‌ ستاره هتل را متوجه شدید وقت‌ آن‌ رسیده تا با معیارهایی که تعیین کننده آن هستند نیز آشنا شوید. پیش از هر چیز لازم است بدانید این شرایط بر اساس خواسته‌ها و انتظاراتی که مردم از هتل دارند تعریف می‌شوند و در هر سطح (از یک تا پنج) حد انتظار مشتریان را مشخص می‌کنند. البته بهتر است هتلداران خود را به این استانداردها محدود نکرده و در صورت امکان خدماتی بیشتر از شرایط ذکر شده به مشتریان ارائه کنند.

دریافت ستاره از جامعه هتلداران کیش منوط به رعایت حداقل شرایط لازم و دارا بودن سطح مطلوبی از امکانات است. اما این امکانات و خدمات چیست؟ حداقل شرایطی که یک هتل می‌تواند برای دریافت یک ستاره داشته باشد عبارت است از:

 • داشتن سطح کیفی مطلوب در هر یک از بخش‌های هتل
 • دارابودن حداقل 8 اتاق خواب
 • حداقل سه چهارم از اتاق‌ها و خدمات خصوصی
 • طراحی سالن غذاخوری برای صبحانه متناسب با گنجایش هتل
 • اتاق‌های مجهز به سیستم‌های تهویه هوا و گرمایشی و سرمایشی

امتیازات هتل های کیش چگونه محاسبه می‌شود؟

استانداردهای هتل ها برای دریافت درجه

همانطور که می‌دانید ستاره‌های بیشتر یک هتل نشان دهنده ارائه بهتر خدمات در آن است، پس طبیعی است هتل به دنبال کسب ستاره بیشتر و ارتقای سطح کیفی خود باشد. هتل‌ها کیش برای دریافت ستاره‌های بیشتر از جامعه هتلداران کیش از جهات مختلف و با امتیازات صفر تا ده بررسی می‌شوند و در نهایت بر اساس امتیازات دریافت شده سطح کیفی آنها مشخص می‌شود. در این ارزیابی موارد زیر بررسی خواهند شد:

 1. بررسی ساختمان و تاسیسات هتل و کلیه متعلقات آن مانند متریال‌های بکار رفته در ساخت سازه و...
 2. خدمات و تجهیزات هتل
 3. نکات ایمنی، بهداشتی و پایداری هتل
 4. کیفیت روند تهیه و ارائه غذاها و نوشیدنی‌ها
 5. مدیریت هتل، نیروی انسانی آن و آموزش کلیه کارکنان و پرسنل هتل

در این بررسی نسبت های زیر باید رعایت گردد.

استانداردهای هتل ها برای دریافت درجه

هتل می‌تواند با ارتقای سطح کیفی امکانات و خدمات خود در حد امتیازات اعلام شده درجه دریافتی را ارتقا داده و تسهیلات مطلوب‌تری را برای میهمانان خود فراهم کند. گرچه با حداقل امتیازات اعلام شده نیز می‌توان به درجه مورد نظر رسید اما شایسته است هتلداران سطح کیفی خدمات خود را با توجه به انتظارات مشتریان و در جهت رفاه هرچه بیشتر مهمانان ارتقا دهند و صرفاً برای دریافت درجات بالاتر نباشد.


کیش میزبان برای هتل های کیش چقدر تخفیف می‌دهد؟

ما همه روزه تخفیف‌های ویژه‌ای بر روی هر هتل قرار می‌دهیم که می‌توانید میزان این تخفیف‌ها را در کنار قیمت هر هتل مشاهده کنید. همچنین به مناسبت‌های مختلف ملی نیز تخفیفات ویژه ای به مسافران جزیره کیش ارائه می‌شود.

آیا می‌توان حضوری در کیش هتل رزرو کرد؟

ریسک این کار بسیار بالا است چراکه در صورت موجود نبودن ظرفیت اتاق‌های هتل ممکن است شما نتوانید هتل مورد نظر خود را رزرو کنید.

کدام هتل های کیش ساحل اختصاصی دارند؟

داریوش، مارینا، ترنج، شایان، سیمرغ

کدام هتل های کیش ناهار رایگان دارند؟

بعضی از هتل‌های کیش همانند داریوش بعضاً دارای ناهار رایگان هستند ولی این مورد همیشگی نیست.

خدمات رایگان هتل‌ها در کیش چیست؟

معمولا صبحانه و استقبال فرودگاهی رفت جزء خدمات رایگان هتل‌های کیش است البته بعضی از هتل‌ها دارای خدمات رایگان دیگری نیز هستند.

کدام هتل های کیش در نزدیکی مراکز خرید قرار دارند؟

غالباً مسافران و گردشگران در سفر به کیش علاقمند به گشت و گذار در مراکز خرید و بازارها هستند و یکی از معیارهای آنان برای انتخاب هتل نزدیک بودن به مراکز خرید است، هتل‌های مختلف همچون هتل ویدا، هتل پارمیس، هتل سورینت مریم، هتل سورینت صدف، هتل فلامینگو، هتل پارمیدا، هتل سارا،  هتل گراند، هتل ارم، هتل آنا، هتل رویان قائم در نزدیکی مراکز خرید و بازارهای مهم جزیره کیش قرار دارند.

کدام هتل در جزیره کیش بر روی آب است؟

در جزیره کیش هتل پنج ستاره ترنج بر روی آب‌های نیلگون خلیج فارس ساخته شده است، این هتل نخستین هتل دریایی در خاورمیانه است، هتل ترنج برای مهمانان خود اقامتی رویایی از زندگی بر روی آب را به ارمغان می‌آورد، سوئیت‌های هتل ترنج کیش دارای کف شیشه‌ای و همچنین بالکن با چشم انداز بی‌نظیر از دریا و غروب خورشید هستند.

کدام هتل‌ها در کیش چشم انداز دریا دارند؟

آب‌های نیلگون خلیج فارس یکی از جاذبه‌های اصلی در جزیره کیش محسوب می‌شود و چشم انداز آن در زمان اقامت برای شما آرامشی خاص را به همراه دارد. هتل‌های متعددی در جزیره کیش وجود دارند که از چشم انداز دریا برخوردار هستند، از اصلی‌ترین آنها می‌توان هتل ترنج، هتل داریوش، هتل شایان، هتل مارینا پارک، هتل سیمرغ را نام برد.

کدام هتل های کیش در مرکز شهر قرار دارند؟

قرار گرفتن یک هتل در مرکز شهر و دارا بودن موقعیت مکان مناسب بسیار حائز اهمیت است، زیرا دسترسی به بخش‌های مختلف شهر و مکان‌های مهم آسان است، به همین منظور هتل‌های متعددی با امکانات و خدمات مناسب و مطلوب در نزدیکی مرکز شهر احداث گردیده‌اند، مرکز تجاری کیش یکی از مناطق اصلی در جزیره کیش یا همان مرکز شهر بوده که هتل‌هایی همچون پارسیان و آرامش و صدف در فاصله بسیار کم با آن قرار دارند.

در کدام هتل های کیش اتاق‌ها دارای وان هستند؟

هتل‌های متعددی در جزیره کیش هستند که هر کدام امکانات ویژه‌ای دارند، علاوه بر امکانات اصلی هتل‌ها، اتاق‌ها نیز دارای امکانات متنوعی هستند از امکاناتی که در اتاق‌های بعضی از هتل‌ها قرار دارد وان است که برای برخی از افراد جذاب و لذت بخش است. وان غالباً برای اتاق‌ها و سوئیت‌های هتل‌های 5 ستاره در نظر گرفته شده است، هتل داریوش و ترنج در واحدهای اقامتی خود دارای وان هستند.

چه هتل هایی در کیش صبحانه دارند؟

تمامی هتل‌ها در جزیره کیش به مهمانان خود صبحانه رایگان و در جد مطلوب ارائه می‌دهند، اما منوی صبحانه در هتل‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است، این امری کاملاً مشخص و بدیهی است که هر چه تعداد ستاره‌های یک هتل بیشتر باشد به همان تناسب امکانات و خدمات ارائه شده بهتر خواهد بود و صبحانه متنوع‌تر و دلنشین‌تری برای مهمانان خواهند داشت.

گران‌ترین هتل های کیش کدامند؟

به میزان امکانات و خدمات ارائه شده و همچنین لوکس بودن هتل قیمت آن نیز متفاوت است، هتل‌های 5 ستاره گران قیمت‌ترین هتل‌ها به شمار می‌روند و در بین هتل 5 ستاره هتل‌هایی که امکانات و خدمات بیشتری ارائه می‌دهند قیمت بالاتری نیز خواهند داشت از لوکس‌ترین و گران قیمت‌ترین هتل‌های کیش می‌توان به هتل ترنج، هتل داریوش، هتل مارینا، هتل شایان و هتل ایران کیش را نام برد.

کدام هتل های کیش صیغه نامه قبول می‌کنند؟

یکی از قوانین اصلی در تمامی هتل‌های کیش جهت اقامت در یک اتاق محرم بودن است، چنانچه برخی از افراد صیغه نامه به عنوان مدرک محرمیت داشته باشند برای پذیرش در هتل‌های جزیره کیش حتما باید صیغه نامه آنان دارای مهر برجسته باشد و علاوه بر آن مدرک شناسایی معتبر نیز ارائه دهند در غیر این صورت هتل از پذیرش آنها معذور است.

کدام هتل های کیش استخر دارند؟

یکی از ویژگی‌ها و امکانات هتل‌های 5 ستاره این است که دارای استخر باشند و این امر در تمامی هتل‌های 5 ستاره کیش صدق می‌کند، بهترین استخر در هتل پنج ستاره داریوش قرار دارد که روباز و دارای امکانات ایده آل است و لذت شنا در محیطی تمیز با تماشای آب‌های نیلگون خلیج فارس را برای شما به ارمغان می‌آورد، برخی از هتل‌های 4 ستاره نیز همچون پارمیدا و ارم دارای استخر است.

استخدام و شروع کار در هتل های کیش چگونه است؟

در هتل‌ها افراد زیادی در قسمت‌های مختلف همچون پذیرش، خانه داری، رستوران، کافی شاپ و .... مشغول به کار هستند؛ به دلیل تنوع بالا در هتل‌های کیش گزینه بسیار مناسب و ایده آل برای فعالیت و شروع به کار محسوب می‌شوند که با داشتن تحصیلات مرتبط، شرایط و ویژگی‌های لازم می‌توانید مشغول به کار شوید.

بهترین هتل های کیش برای ماه عسل کدامند؟

سپری شدن ماه عسل از بازه‌های زمانی است که خاطرات آن همیشه در ذهن ثبت می‌شود، افراد تمایل دارند لحظاتی دلچسب، جذاب و توام با آرامش را تجربه کنند تا همیشه از یادآوری آن احساس رضایت کنند، هتل‌های کیش گزینه‌ای ایده آل برای گذراندن یک ماه عسل رویایی است از رمانتیک‌ترین هتل‌های کیش برای ماه عسل می‌توان به هتل 5 ستاره ترنج به روی آب‌های خلیج فارس، هتل داریوش، هتل مارینا پارک و هتل شایان نام برد.

بخش پشتیبانی کیش میزبان آنلاین میباشد. اگر سوالی دارید میتوانید از اپراتورهای ما کمک بگیرید.